preklady a tlmočenie

s viac ako 15 - ročnou tradíciou

Faq


 

 

 


Normostrana

Normostrana (NS) je štandardizovaná strana s 1 800 znakmi textu (vrátane opodstatnených medzier), čo zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat úderov na jednej strane.
Postup na zistenie zodpovedajúceho počtu normostrán textu je jednoduchý: počet znakov (vrátane medzier) treba vydeliť číslom 1 800 - výsledkom je počet normostrán.
 

Súdne overený preklad

Súdne overený preklad, preklad so súdnym overením, súdny preklad, úradný preklad, overený preklad a preklad s pečiatkou sú rôzne pomenovania pre ten istý typ prekladu - takého, ktorý je vyhotovený súdnym prekladateľom registrovaným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zapísaným do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súlade s vyhláškou č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Takýto preklad je neoddeliteľne zviazaný so zdrojovým textom a s prekladateľskou doložkou (vyhlásenie prekladateľa s podpisom a okrúhlou pečiatkou).V prípade, že originál dokumentu, ktorý sa dáva súdne prekladať, budete potrebovať aj v budúcnosti, odporúča sa dať si najprv vyhotoviť notársky overenú kópiu.Súdne preklady akýchkoľvek dokumentov, zmlúv, osvedčení či potvrdení vyhotovujeme vo všetkých vybraných jazykoch a ich kombináciách v termíne 3 pracovné dni, do 48 hodín, do 24 hodín, prípadne obratom. Pri väčšom rozsahu textov alebo neobvyklej jazykovej kombinácii sa môže doba vyhotovenia predĺžiť.


Zoznam jazykov

Máme skúsenosti s prekladmi v nasledujúcich jazykoch:

afrikánsky, anglický, arabský, arménsky, bengálsky, bieloruský, bulharský, český, čínsky, dánsky, esperanto, estónsky, fínsky, flámsky, francúzsky, grécky, gruzínsky, hebrejský, hindský, holandský, chorvátsky, japonský, kórejský, latinský, litovský, lotyšský, macedónsky, maďarský, maltský, moldavský, nemecký, nórsky, pandžábsky, paštúnsky, perzský, poľský, portugalský, rómsky, rumunský, ruský, slovenský, slovinský, srbský, španielsky, švédsky, taliansky, turecký, ukrajinský, urdu, uzbecký, vietnamský a ďalšieVo väčšine týchto jazykov sme schopní zabezpečiť aj súdne preklady.
 

Expresné vyhotovenie

Štandardný termín dodania prekladu sú tri pracovné dni. Ak preklad potrebujete v urgentnejšom termíne, zabezpečujeme aj expresné vyhotovenie do 48 alebo do 24 hodín, prípadne obratom.

Rýchlosť prekladu, samozrejme, závisí od rozsahu a náročnosti textu, za dennú normu sa všeobecne považuje 6 - 8 normostrán.


Odbornosť

Poskytujeme preklady prevažne z úzko špecializovaných odborov ako automobilový priemysel, bankovníctvo, gastronómia, informačné technológie, marketing, právo, strojárstvo, stavebníctvo či zdravotníctvo.

Naším cieľom je, aby výsledný preklad spĺňal všetky požadované kritériá na odbornosť s prihliadnutím na vami zaužívanú terminológiu. Preto pre každé špecifické odvetvie spolupracujeme s najskúsenejšími prekladateľmi - odborníkmi zameranými na danú tematiku.

Na zabezpečenie čo najvyššej kvality prekladov odborných textov je dôležitá úzka spolupráca s klientom v oblasti zaužívanej špecifickej terminológie a interných skratiek.

Pre stálych klientov archivujeme terminologické databanky a prekladateľské pamäte, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť vysokú kvalitu prekladov a zároveň úsporu vašich nákladov. Naši projektoví manažéri zabezpečujú plynulú výmenu dôležitých informácii medzi prekladateľom a klientom.
 

Korekúry

Jazyková korektúra (redakčná úprava)

Jazyková korektúra slúži na minimalizovanie drobných nedostatkov a chýb v preloženom texte. Tento typ korektúry je nevyhnutný v prípade, že daný text je určený na publikovanie alebo verejnú prezentáciu. Počas nami realizovanej jazykovej korektúry (redakčnej úpravy) je preklad kontrolovaný z hľadiska gramatiky, pravopisu, typografie, štylistiky, zrozumiteľnosti, úplnosti, dodržania grafickej úpravy východiskového textu a celkovej kvality textu.


Predtlačová korektúra

Predtlačová korektúra priamo nadväzuje na jazykovú korektúru. Je zameraná na rovnaké oblasti ako jazyková korektúra, avšak pracuje s textom, ktorý už prešiel zalomením a má finálnu grafickú podobu. V tejto etape je možné skontrolovať aj ďalšie potenciálne problematické oblasti, ktoré neboli zrejmé v rámci jazykovej korektúry pred zalomením. Väčšinou sa zavádza formou poznámok priamo do zalomeného dokumentu vo formáte pdf.


Revízia

Revíziu vykonávame v zmysle normy STN EN 15038. Korektúru vykonáva iná osoba ako prekladateľ, ktorá má potrebnú spôsobilosť vo východiskovom aj cieľovom jazyku. Korektor preskúma, či je preklad vhodný na svoj účel. Jeho práca zahŕňa, podľa požiadaviek projektu, porovnanie východiskového a cieľového textu, ako aj kontrolu terminologickej jednotnosti a adekvátnosti jazykového registra a štýlu.


Recenzovanie

Recenzovanie takisto vykonávame v zmysle normy STN EN 15038. Recenzent zrecenzuje text v cieľovom jazyku, pričom sa zameriava na vhodnosť prekladu na dohodnutý účel. Recenzent je odborníkom v danej oblasti a rodeným hovorcom cieľového jazyka.


Kým objednáte tlmočníka

Pre jednoduchšie konkretizovanie vašej objednávky, skúste si najskôr odpovedať na nasledujúce otázky:

 1. Ktoré jazyky sa budú tlmočiť?
 2. Pôjde o konzekutívne alebo simultánne tlmočenie?
 3. Ak ide o simultánne tlmočenie:
  1. a) Koľko bude účastníkov na vašej akcii?
  2. b) Je v mieste konania k dispozícii tlmočnícka technika?
  3. c) Ak nie, koľko mikrofónov a akého typu bude potrebných?
  4. d) Koľko tlmočníckych infraprijímačov (staničiek) bude potrebných?
 4. Aká je téma tlmočenia? Viete poskytnúť tematické podklady na prípravu?
 5. Kde sa bude akcia konať?

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie (nazývané aj kabínkové či konferenčné) sa využíva pri medzinárodných konferenciách, seminároch a prednáškach. Ide o tlmočenie s využitím tlmočníckej techniky, pri ktorom sa v kabíne striedajú dvaja tlmočníci.

Špecifickým druhom simultánneho tlmočenia je tzv. šušotáž („tlmočenie do ucha“), ktorú takisto pravidelne zabezpečujeme. Tlmočí sa paralelne s prejavom rečníka.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie sa využíva najmä pri rokovaniach, obchodných stretnutiach či školeniach. Tlmočí sa bez tlmočníckej techniky tak, že tlmočník po kratších úsekoch následne tlmočí rečníkov prejav do/z cudzieho jazyka.


Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie vykonáva tlmočník registrovaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súlade s vyhláškou ministerstva spravodlivosti č. 500/2005 Z. z. Takéto tlmočenie budete vo väčšine prípadov potrebovať na úradné účely (svadby, súdy a pod.)


Tlmočnícka technika

Pri organizácii kongresov, školení či prezentácií zabezpečujeme kompletnú tlmočnícku techniku. Spolu s technikou sú vám k dispozícii vyškolení technici, ktorí sú neustále prítomní a počas celej akcie zodpovedajú za bezproblémové fungovanie všetkých používaných prístrojov.

Poskytujeme najmä:

 • tlmočnícke kabíny
 • bezdrôtové mikrofóny (ručný, klopový, hlavový), káblové mikrofóny so statívom
 • tlmočnícke infraprijímače (staničky)
 • techniku potrebnú na ozvučenie (hovorené slovo, podľa potreby aj v kombinácii s hudbou)

Podľa potreby vám zabezpečíme aj zvukový záznam z podujatia a jeho prepis v danom jazyku.


Etika a mlčanlivosť

Kvalitná spolupráca musí byť založená na dôvere

Všetky materiály a informácie, s ktorými naša spoločnosť pracuje, sú prísne dôverné a zabezpečené. Zachovávanie mlčanlivosti sa týka nielen ich obsahu, ale aj formy spolupráce, a je nevyhnutným predpokladom spokojnosti našich klientov. Všetci naši interní zamestnanci, ako aj externí dodávatelia sú viazaní mlčanlivosťou.


Doručenie prekladu

Hotové preklady vám môžeme doručiť emailom, faxom, poštou či kuriérom, alebo si ich môžete prísť vyzdvihnúť osobne na našej adrese.


CAT

CAT (computer aided translation) je skratka pre preklad podporovaný počítačom s použitím špeciálneho softvéru. Nejde však o strojový preklad realizovaný pomocou počítača, ale o preklad ľudský, podporovaný softvérom pracujúcim s prekladateľskou pamäťou. Medzi výhody, ktoré so sebou použitie softvérov CAT prináša, patrí terminologická konzistencia a možnosť vytvárania prekladateľskej pamäte a terminologického slovníka, následné zvýšenie kvality prekladov a často aj nezanedbateľné zníženie nákladov.

Objednávka Služieb

Kontakt

Kancelária KPT (konferencie, preklady a tlmočenie)
Heureka translators, s.r.o.
Hurbanovo námestie 5
811 03 Bratislava Slovenská republika

E-mail:

kpt@nextra.sk

Tel.:

+421 2 5464 3281

Fax:

+421 2 5464 3282

NONSTOP:

+421 903 426 446